Kaupunkimetsäliike

18.12.07

Joulurauhan julistus Keskuspuistossa 23.12 kello 18
Kuva: Juha Jakonen

Jo perinteeksi muodostunut 3. Metsän joulurauhan julistaminen Keskuspuistossa sunnuntaina 23.12 kello 18-19 Urheilukadun päässä Lääkärinkadun kulmassa. Järjestäjinä kansalaisliike Ei enää palaakaan Keskuspuistosta ja Meilahden seurakunta. Kirkkoherra Hannu Ronimus puhuu ja Kannelkuoro virittää joululauluilla joulun tunnelmaan. Tarjolla mehua ja pipareita. Vapaa pääsy.

16.12.07

Mielipide Pohjois-Vuosaaren kaavasuunnitelmasta


Kotkansiipi Mustavuoressa. Kuva: Toni Amnell

Michael Perukankaan Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa kirjattu mielipide nk. "Pohjois-Vuosaaren" eli Mustavuoren kaavasuunnitelmasta.

Vastustan ns. Pohjois-Vuosaaren, eli Mustavuoren kaavasuunnitelmaa, koska Mustavuoren alue, joka alkaa juuri Pohjois-Vuosaaresta, jatkuen nykyisen Vantaan puolelle Västerkullan kiilan kautta yhtenäisenä ekologisena käytävänä Sipoonkorpeen, on Helsingin itäinen vastine Keskuspuistolle. Se on paitsi Itä-Helsingin tärkein seudullinen virkistysalue, myös luontoarvoiltaan huomattavaksi tunnustettu: se on paitsi Natura-alue, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys Helsy ry:n mukaan Mustavuoren kallioalue on Helsingin merkittävin kallioalue, jolla on myös valtakunnallista merkitystä. Suomen Ympäristökeskus on todennut Mustavuoren kallioalueen arvokkaaksi sekä biologisesti että maiseman suojelun kannalta.

Vetoomuksen alueen säilyttämisen puolesta on allekirjoittanut noin 4500 asukasta. Lisäksi lausunnot alueen luontoarvojen tärkeydestä ovat antaneet Pro Mustavuori-liike, Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri, Vuosaaren Asukastoimikunta, Vuosaari-Seura ry, Vuosaari-Säätiö rs, Helsingin Luonnonsuojeluyhdistys ry, Luonto-Liitto ry, Vasemmistoliiton Vuosaaren osasto ry ja Vuosaaren Vihreät ry. Kaavasuunnitelmasta kiinni pitäminen osoittaisi, että asukkaiden, alueen kansalaisjärjestöjen sekä asiantuntijatahojen mielipiteille viitattaisiin kintaalla.

Kaava-alue on syrjässä julkiselta liikenteeltä, joten se tulisi lisäämään yksityisautoilua, joka luultavimmin tulisi kulkemaan jo satamaliikenteenkin ylirasittamaa Niinisaarentietä pitkin. Lisääntyvästä liikenteestä kärsivät paitsi lähialueen asukkaat - myös uudet - ja Mustavuoren lehtometsän herkkä luonto. Mustavuori on Helsingin arvokkain lehtometsä, jossa esiintyy uhanalaisiakin lajeja, kuten ruso-, poimu- ja vuotikankäävät. Lehtolinnustoa alueella edustavat mm. harvinaiset idänuunilintu ja pikkusieppo.

Asukasmäärän lisääntyminen Natura-alueen kupeessa uhkaisi välittömästi Mustavuoren harvinaisia kasvilajeja, kuten korpihohtosammalta (Herzogiella turfacea), joka on luontodirektiivin liitteen II laji. Mustavuori lienee lajin ainoa säilynyt esiintymispaikka Helsingissä. Lisääntyvä asutus lisäisi alueen luonnon kuormitusta ja kuluttaisi herkän kallioalueen maaperää.

Mustavuoren kallioalueen takana kulkee liikuntaviraston ylläpitämä lenkkipolku- ja latuverkosto, jossa ulkoilee vuosittain vähintään 53 000 asukasta, joista huomattava osa tulee Vuosaaren ja sen välittömän lähialueen ulkopuolelta. Alue on tärkein seudullinen virkistysalue muun muassa vuosaarelaisille, mellunkyläläisille, vartiokyläläisille, vesalalaisille, länsimäkeläisille ja rajakyläläisille, mutta sinne tullaan kauempaakin ihailemaan sen upeaa luontoa ja historiallisia kohteita.

Kaupunkisuunnitteluviraston rakentamissuunnitelmat nakertaisivat Mustavuoren aluetta eteläpäästä ja poistaisivat suositun seudullisen ulkoilualueen asukkaitten käytöstä. Rakentamisalueella on myös suojeltuja muinaismuistokohteita, kuten tykkiteitä, jonka kaltaisia Museovirasto on muualla rauhoittanut ja pohjavesialue. Rakentamisen vaikutus pohjaveteen ulottuu välitöntä lähialuetta pidemmälle.

Alueen kaavoituksessa ei myöskään olla noudatettu Maankäyttö- ja rakennuslain henkeä. Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoituksena oli taata asukkaille ja muille asianosaisiksi katsotuille lakisääteinen oikeus vaikuttaa kaavoitukseen, mutta käytännössä Helsingin kaupunki pyrkii vaikeuttamaan vaikuttamista, nimetessään kaavatilaisuudet yleisiksi keskustelutilaisuuksiksi alueen tulevaisuudennäkymistä. Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi kaavoitusprosessissa laiminlyödään perustuslain 2.pykälä, jossa ”kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen”.

Samalla rikotaan maankäyttö -ja rakennuslain 54§:ä, jonka mukaan ”Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun heikkenemistä”, koska Pohjois-Vuosaaren kaavaehdotus heikentäisi lähiseudun asukkaiden ulkoilumahdollisuuksia sekä lähiluontoa. Lisäksi rikotaan MRL:n 5§:ä, jonka mukaan ”rakennuksen rakentamisen...tulee soveltua ympäröivän alueen yleisesti noudatettuun rakennustapaan...rakennusten tulee muodostaa kaupunkikuvaltaan sopusuhtainen ja alueen luonnonvarat huomioon ottava kokonaisuus”. Lähialue on kerrostalovaltaista, ja on vaikea nähdä, miten alueelle suunniteltu pientalorakentaminen sopisi alueen muuhun rakennuskantaan.

Edellämainittuihin seikkoihin vedoten - sisältöseikoista mainittakoon alueen arvokas luonto ja sen merkitys seudullisena virkistysalueena sekä menettelytapaseikoista salaileva, MRL:n ja Suomen perustuslain vastainen kaavoitusprosessi - vastustan Pohjois-Vuosaaren kaavasuunnitelmaa sen kaikissa muodoissaan.

Valtiotieteiden maisteri, kaupunkitutkimuksen jatko-opiskelija
Michael Perukangas
Kannelmäki/Oslo

12.12.07

Adressi Mustavuoren puolestaLehtohaivensammal Mustavuoressa. Kuva: Toni Amnell

Mustavuoren luontoalue säästettävä Helsingin lyhytnäköiseltä ahneudelta
Mustavuoren arvokas, monimuotoinen luontokokonaisuus sijaitsee puoliksi Helsingin puolella Pohjois-Vuosaaressa, puoliksi Vantaalla ns. Vesterkullan kiilassa. Suomen Ympäristökeskus on todennut koko Mustavuoren metsäisen kallioalueen arvokkaaksi maiseman ja luonnonsuojelun kannalta sekä biologisesti erittäin arvokkaaksi. Alueella on Naturaan merkitty Mustavuoren lehdon luonnonsuojelualue.

Tästä huolimatta Mustavuoren alue aiotaan pirstoa Helsingin puolelta rakentamalla sinne pientalovaltainen asuinalue 2000 asukkaalle. Ehdotettu rakentaminen tulisi aivan Natura-alueen kupeeseen.

Ehdotetulla rakentamisalueella, Etelä-Mustavuoressa, hiihtää, lenkkeilee, pyöräilee, poimii sieniä ja marjoja kymmenet tuhannet itähelsinkiläiset ja vantaalaiset. Tämä massaulkoilu siirtyisi rakentamisen jälkeen Pohjois-Mustavuoren luonnonsuojelualueelle, jolloin alueen herkkä lehtokasvillisuus sini- ja keltavuokkopientareineen menetettäisiin kymmenien tuhansien ihmisten tahattoman kulutuksen vuoksi

Etelä-Mustavuoren ulkoilualue on myös nuorison terveellisten metsäharrastusten paikka. Partiolaiset, roolipelien pelaajat, koululaiset ja päiväkotien lapset retkeilevät alueella jatkuvasti, koska se on lähellä asutusta ja helposti saavutettavissa myös kävellen. Rakentaminen poistaisi tuhansilta nuorilta jännittävät kalliot ja korpia, lehtoja, kallioniittyjä ja soita sisältävän luontokoulun.

Rakentamisalueella on myös suojeltuja ensimmäisen maailmansodan aikaisia tykkiteitä ja linnoituslaitteita sekä vanha marmorikaivos. Nämä jäisivät asutuksen jalkoihin, talojen ja katujen välimaastoon.

Itä-Helsinkiin on rakennettu ja rakennetaan jatkuvasti uusia asuinalueita. Väkimäärä lisääntyy ja virkistysalueet hupenevat. Helsingin on säästettävä Mustavuoren eteläosa lenkkipolkuineen seudullisena ulkoilu- ja virkistysalueena kuten se on ollut vuosikymmeniä, itähelsinkiläisten suurten lähiöiden rakentamisen jälkeen. Samalla se toimisi suojavyöhykkeenä Natura-alueelle, jonne massaulkoilua ei saa siirtää.

Alueen luontoarvoista lisää sivuilla www.ymparisto.fi (haulla Mustavuori).
Asukkaiden aikaisempia muistutuksia, mielipiteitä ja vetoomuksia:
www.freewebs.com/promustavuori
Tietoa Pohjois-Vuosaaren asemakaavoituksesta: www.hel.fi/ksv

Allekirjoita adressi Mustavuoren rakentamissuunnitelmaa vastaan! Adressi löytyy klikkaamalla otsikkoa.

Adressi luovutetaan Helsingin kaupunginvaltuustolle v. 2008

4.12.07

Muistutukset Pohjois-Vuosaaren (Mustavuoren) kaavasuunnitelmasta

Tesmayrtti Mustavuoressa. Kuva: Toni Amnell

Kaupunkisuunnitteluvirasto suunnittelee asuinalueen kaavoittamista Pohjois-Vuosaareen, Mustavuoren alueelle. Muistutukset asiasta voi toimittaa kaupunkisuunnitteluvirastoon, sähköpostiosoitteeseen kaupunkisuunnittelu@hel.fi
14.12. mennessä.

Mustavuoren kallioalue sijaitsee osin Helsingin puolella, Pohjois-Vuosaaressa ja osin nykyisen Vantaan puolella, Västerkullan kiilassa, joka tullaan liittämään Helsinkiin. Kallioalue on merkitty Natura-alueeksi. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys Helsy ry:n mukaan Mustavuoren kallioalue on Helsingin merkittävin kallioalue, ja Suomen Ympäristökeskus on todennut Mustavuoren kallioalueen arvokkaaksi sekä biologisesti että maiseman suojelun kannalta.

Vetoomuksen alueen säilyttämisen puolesta on allekirjoittanut yli 4000 asukasta. Lisäksi lausunnot alueen luontoarvojen tärkeydestä ovat antaneet Pro Mustavuori-liike, Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri, Vuosaaren Asukastoimikunta, Vuosaari-Seura ry, Vuosaari-Säätiö rs, Helsingin Luonnonsuojeluyhdistys ry, Luonto-Liitto ry, Vasemmistoliiton Vuosaaren osasto ry ja Vuosaaren Vihreät ry.

Lisätietoja Mustavuoren alueesta saa klikkaamalla otsikkoa.